Nội dung và công việc thực hiện bao gồm:

1. Lập báo cáo hàng tháng

- Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng tại cơ quan thuế.

- Lập và nộp báo cáo thống kê.

- Lập và nộp tờ khai quý tại cơ quan thuế.

- Đại diện Doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế.

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến hồ sơ thuế.

2. Kế toán hàng tháng

- Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

- Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.

- Cử nhân viên đến tận nơi nhận hóa đơn - chứng từ.

- Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng bằng phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp có mã vạch 2 chiều.

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;

- In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị.

- Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng.

- In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện.

- Lập và nộp báo cáo thống kê.

- Thông báo số thuế GTGT phải nộp trong kỳ cho doanh nghiệp.

- Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào - bán ra.

- Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

- Cử người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế.

- Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác.

3. Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế:

- Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế.

- Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp.

- Thay mặt đơn vị xủ lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu.